معرفی

مشخصات فردی

شهروز بامداد

نام - نام خانوادگی : شهروز   بامداد

پست الکترونیکی : sh_bamdad@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علم و صنعت

سوابق اجرایی

مدیر گروه کارشناسی

مدیر گروه کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مالی و مدیریت سیستم و بهره وریعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع

مرتبه علمی : استادیار

پایه : ٢

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مالی مدیریت سیستم و بهره وری

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : ١-٧-٨٧

شهروز بامداد
شهروز بامداد

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    استادیار
^